Gedragscode leveranciers

Gedragscode leveranciers

Gedragscode leveranciers

Introductie 

AutoRepairGroup Carrosserie is de specialist in het herstellen autoschade in België. Elk jaar helpen we meer dan 40.000 automobilisten. Om de spontane keuze te worden, engageren wij ons om de verwachtingen van de klant te overtreffen door hen een vlotte, veilige en verantwoorde service te verlenen. We maken ons sterk dat we dit kunnen realiseren door extreme klanten tevredenheid, door te groeien met exceptioneel personeel, een superieur merk en zeer goede klantenrelaties te ontwikkelen en te onderhouden. Deze doelstellingen zullen we realiseren met behoud van onze reputatie van een gezond bedrijf dat gerespecteerd en vertrouwd wordt. 

Samenwerken met AutoRepairGroup Carrosserie

De relatie met onze leveranciers is de sleutel tot ons succes en wordt ondersteund door onze ethische principes. We streven naar het ontwikkelen van een professionele relatie met onze leveranciers, en om kwaliteit en efficiëntie te bereiken met een win-win situatie. 

We kiezen onze leveranciers op basis van duidelijke en eerlijke processen zonder vooringenomenheid, en leveranciers die niet enkel aan onze vereisten voldoen, maar die ook hun strategie kunnen aantonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethische principes. 

Hierna volgt de gedragscode waaraan alle leveranciers van AutoRepairGroup Carrosserie zich dienen te houden. 

AutoRepairGroup Carrosserie houdt zich het recht om toe te zien op het naleven van deze afspraken. Bij het niet naleven kunnen correctieve acties worden opgelegd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de leverancier. 

1. Gezondheid en veiligheid 

AutoRepairGroup Carrosserie verwacht van haar leveranciers dat zij: 

 • Verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers, klanten en leveranciers; 
 • Risico’s maximaal beheersen en zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot ongevallen en beroepsziekten; 
 • Een aanvaardbaar managementsysteem op het gebied van gezondheid en veiligheid opzetten en opvolgen; 
 • Training aanbieden en er voor zorgen dat werknemers worden geïnformeerd ten aanzien van gezondheid en veiligheid; 
 • Wanneer zij actief zijn op de vestigingen van AutoRepairGroup Carrosserie, zich volledig schikken naar de beleids-en richtlijnen van AutoRepairGroup Carrosserie. 
   

2. Mensenrechten en werkomstandigheden 

AutoRepairGroup Carrosserie verwacht van de leverancier of de aannemer dat hij de internationale principes inzake de rechten van de mens en de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele principes en rechten op het werk naleeft. De leverancier of aannemer mag zich niet schuldig maken aan schendingen van de rechten van de mens. 

Hij waakt erover dat zowel op zijn eigen productiesites als bij zijn onderaannemers, klanten en leveranciers, de regels en procedures worden nageleefd die: 

 • kinderarbeid uitsluiten in alle omstandigheden; 
 • alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid verhinderen; 
 • het recht op vrijheid van vereniging van de werknemers erkennen; 
 • elke vorm van discriminatie uitsluiten, zowel bij de aanwerving als op de werkplaats; 
 • garanderen dat iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld, door elk onaanvaardbaar gedrag, zoals pesterijen of ongewenst seksueel gedrag en discriminatie uit te sluiten; 
 • garanderen dat de geldende wetten aangaande vergoedingen en arbeidsduur worden nageleefd. 
   

3. Bescherming van het milieu 

Wij moedigen onze leveranciers aan om oplossingen te vinden om de impact op het milieu te verminderen, en vooruitgang te boeken op het vlak van duurzame ontwikkeling. 

Onze leveranciers moeten zich minimaal houden aan de lokale en nationale wetgeving, en dit op het vlak van milieu, bodem, lucht, water en omgeving (geluid) 

Leveranciers die werken op AutoRepairGroup Carrosserie terrein: 

Dit zijn algemene regels die voor iedere aannemer/contractor gelden. Voor bepaalde werken kunnen meer specifieke, bijkomende regels worden afgesproken. Deze worden vastgelegd tijdens de contractuele afspraken. 

 • Op het einde van de dag of op het einde van hun activiteit wordt de omgeving netjes en proper achter gelaten; 
 • Verwijderen van afval kan gebeuren door: 
 • Deze zelf mee te nemen 
 • Te laten ophalen door een erkende ophaler 
 • Hinder voor de buurt dient te worden vermeden. Hinder zoals geluid, mobiliteit enz. 
   

Afval 

 • Op het moment dat de aannemer het afval zelf meeneemt wordt het afval de volle eigendom van de aannemer. 
 • Afval zal maximaal gescheiden worden gehouden zodat recyclage mogelijk is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de eisen van de ophaler. 
 • Afval wordt enkel opgehaald door een Erkende ophaler; 
 • Documenten die door de ophaler worden overhandigd worden te beschikking gesteld aan de verantwoordelijke van AutoRepairGroup Carrosserie
 • Het behandelen van afval dient te gebeuren volgens de van toepassing zijnde lokale milieuwetgeving. Er mag nooit afval verbrand worden op het terrein. 
   

Afvalwater-Bodem 

 • De aannemers mogen geen chemische producten (vb. white spirit,…) in gootstenen of afvoer voor afvalwater werpen of uitgieten op de bodem rondom het terrein van AutoRepairGroup Carrosserie. Indien dit wel wordt vastgesteld dan zijn eventuele saneringskosten ten laste van de aannemer. 
 • Het uitwassen van verfborstels valt ook onder deze regeling. 

Aannemers waarvan een Project Veiligheids-en Gezondsplan geëist wordt stellen zeker dat de milieueisen zijn vervat in dit plan. 

4. Ethiek 

 • Leveranciers mogen niet betrokken zijn bij corruptie noch smeergeld in de uitvoering van hun activiteiten. Ze mogen geen geldelijke of andere ongepaste voordelen bieden, verkrijgen of aanvaarden ten einde enig contractueel, commercieel, reglementair of persoonlijk voordeel te betrachten, bereiken of bewaren. 
 • Leveranciers moeten zich houden aan eerlijke handelspraktijken op het vlak van reclame, verkoop en concurrentie. 
 • Leveranciers moeten eigendomsrechten respecteren 
   

Leveringsketen 

AutoRepairGroup Carrosserie eist van haar leveranciers dat zij zich maximaal inspannen om de naleving van deze Gedragscode door hun eigen leveranciers te stimuleren.